De basis over basisscholen

basisscholen

Welke soorten basisscholen zijn er?

Er zijn verschillende soorten basisscholen in Nederland. Ze onderscheiden zich onder andere door de gekozen levensovertuiging en de onderwijskundige stroming. Voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben, zijn er scholen voor speciaal basisonderwijs.

Wat betekent basisschool?

De basisschool is de school waar alle kinderen tussen de vier en de twaalf jaar naar toe gaan. De school legt, de naam zegt het al, de basis voor een verdere opleiding. Die verdere opleiding is niet voor ieder kind hetzelfde, maar hangt af van aanleg en belangstelling. Tot 1985 kende men in Nederland een aparte kleuterschool (voor kleuters dus) en een lagere school voor kinderen van zes tot twaalf jaar.
Er is veel protest geweest tegen het laten opgaan van het kleuteronderwijs in een algemene basisschool. Men was bang dat kleuters hierdoor te vroeg zouden moeten gaan leren.

Hoe oud met je zijn voor de basisschool

Kinderen mogen vanaf dat ze vier jaar zijn naar de basisschool. De meeste ouders doen dat ook. Het is een leeftijd waarop kleuters ook graag naar school willen. Vanaf vijf jaar komt willen niet meer om de hoek kijken, dan is het naar school gaan verplicht.

Wat kost de basisschool de ouders?

In principe kost de basisschool helemaal niks. De school kan wel en bijna alle scholen doen dat ook, een vrijwillige bijdrage vragen. Daarvan worden extra activiteiten betaalt, zoals bijvoorbeeld het schoolreisje of Sinterklaas cadeautjes. Het tussen de middag overblijven en de buitenschoolse opvang, moeten wel betaald worden .

Soorten basisscholen op een rij:

1 Openbare basisscholen

Openbare basisscholen werken niet vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging.  Dus deze scholen staan open voor kinderen van alle godsdiensten en levensbeschouwingen. Openbare scholen worden meestal bestuurd door een bestuurscommissie van de gemeente of het gemeentebestuur. Ook kunnen ze worden bestuurd door een stichting. De overheid bekostigt het openbaar onderwijs.

2 Bijzondere basisscholen

Op een bijzondere basisschool krijgt uw kind les vanuit een godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging. Er zijn bijvoorbeeld rooms-katholieke, protestants-christelijke, islamitische, joodse en hindoeïstische scholen.  Het bestuur van bijzondere scholen is meestal een stichting of vereniging. De overheid bekostigd de bijzondere basisschool.
Het bijzondere van bijzondere basisscholen is dus dat er op deze scholen vanuit een godsdienst les gegeven wordt.

3 Algemeen bijzondere scholen

Algemeen bijzondere scholen geven onderwijs vanuit bepaalde opvoedkundige uitgangspunten. Voorbeelden van algemeen bijzondere scholen zijn: montessorischolen, daltonscholen, jenaplanscholen en vrije scholen. Dit soort onderwijs heet ook wel vernieuwingsonderwijs.
Hier is het bijzondere dus de manier waarop les gegeven wordt.

4 Brede scholen

Brede scholen zijn soorten basisscholen waar het combineren van onderwijs, bijvoorbeeld met opvang, zorg, welzijn, sport en cultuur in de praktijk
gebracht wordt. Hierdoor krijgen kinderen meer kansen om hun talenten te ontwikkelen. De activiteiten die een brede school aanbiedt zijn bijvoorbeeld extra taallessen en opvoedingsondersteuning op school. Ook hoeft een kind dan niet te reizen voor de naschoolse opvang. Dat vinden de meeste ouders een voordeel.

De brede school is in eerste instantie ontwikkeld om kinderen, met name in achterstandswijken, meer kansen en mogelijkheden te bieden. En dat heeft iets heel logisch. Als er thuis bijvoorbeeld weinig boeken zijn en je ouders weten iet zo goed de weg naar de bibliotheek, dan is het natuurlijk geweldig, wanneer de bibliotheek een onderdeel van je school is. Hetzelfde geldt voor sport beoefening. In de loop van de tijd het idee van een brede school steeds meer gebaseerd: op kinderen zoveel mogelijk kansen bieden en samenwerking binnen de wijken.

5 Gemengde scholen

Gemengde scholen zijn scholen waar de aantallen kinderen met verschillende achtergronden redelijk in evenwicht zijn.  Er zijn veel ouders die een gemengde school voor hun kind kiezen. Ze vinden het belangrijk dat de school een afspiegeling van de samenleving is. Sommige gemeenten nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat ‘witte’ of ‘zwarte’ scholen zich ontwikkelen tot gemengde scholen. Deze soorten basisscholen liggen niet vast: ze ontstaan in de praktijk. Een school zal zichzelf ook niet adverteren als wit, of zwart of gemengd.

Scholen voor speciaal basisonderwijs

Sommige kinderen kunnen niet naar een gewone basisschool. Omdat ze extra aandacht of zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze moeilijk kunnen leren, ze hebben bijvoorbeeld een handicap of gedragsproblemen. Maar voor hen zijn er scholen voor speciaal onderwijs. Tegenwoordig werken reguliere basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs samen. Op deze manier kunnen zo veel mogelijk kinderen naar een gewone basisschool. Er zijn 4 verschillende typen speciaal onderwijs, die worden clusters genoemd

a) Cluster 1:  voor blinde of slechtziende kinderen
b) Cluster 2: voor dove of slechthorende kinderen of kinderen met een taal-spraak ontwikkelingsstoornis
c) Cluster 3: lichamelijk gehandicapte en/of verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke kinderen
d) Cluster 4: kinderen die een psychische stoornis en/of gedragsprobleem hebben.

Bron
rijksoverheid informatiedienst

Lees verder Mijn kind: de basisschool Het verschil tussen schoolangst en spijbelen

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *