Back to Top

Alle informatie op de site en in het forum van Babyenkind.nl, / .be, voorheen Babycentrum.com zijn door de Uitgever en auteurs en medewerkers uiterst zorgvuldig samengesteld. Uitgever en auteurs en medewerkers kunnen echter op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

Uitgever en auteurs en medewerkers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/ of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

Copyright © 2002 – 2007 Babycentrum.com Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.